1Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 - Bản dịch Truyền thống
Chớ dập tắt Thánh Linh;