1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ dập tắt Thánh Linh;