1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cầu nguyện không thôi,