1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.