1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em;