1Tê-sa-lô-ni-ca 4:4 - Bản dịch Truyền thống
mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng,