1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.