1Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 - Bản dịch Truyền thống
Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém.