1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho.