1Tê-sa-lô-ni-ca 2:5 - Bản dịch Truyền thống
Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời dua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho.