1Tê-sa-lô-ni-ca 2:15 - Bản dịch Truyền thống
là người đã giết Đức Chúa Jêsus và các Đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi; làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa,