Cô-lô-se 4:3-4 - Bản dịch Truyền thống
3
Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích,
4
lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.