Cô-lô-se 4:15 - Bản dịch Truyền thống
Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội thánh nhóm trong nhà người.