Cô-lô-se 3:25 - Bản dịch Truyền thống
Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.