Cô-lô-se 3:2 - Bản dịch Truyền thống
Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;