Cô-lô-se 3:19 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.