Cô-lô-se 3:1-2 - Bản dịch Truyền thống
1
Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
2
Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;