Cô-lô-se 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.