Cô-lô-se 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;