Cô-lô-se 2:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.