Cô-lô-se 2:21 - Bản dịch Truyền thống
Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?