Cô-lô-se 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.