Cô-lô-se 2:17 - Bản dịch Truyền thống
ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.