Cô-lô-se 2:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát,