Cô-lô-se 2:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.