Cô-lô-se 1:29 - Bản dịch Truyền thống
Ay cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.