Cô-lô-se 1:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài.