Cô-lô-se 1:21 - Bản dịch Truyền thống
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,