Cô-lô-se 1:17 - Bản dịch Truyền thống
Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.