Cô-lô-se 1:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.