Cô-lô-se 1:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.