Cô-lô-se 1:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: