Phi-líp 4:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.