Phi-líp 4:4 - Bản dịch Truyền thống
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.