Phi-líp 4:2 - Bản dịch Truyền thống
Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa.