Phi-líp 4:17 - Bản dịch Truyền thống
Ay không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em.