Phi-líp 4:14-15 - Bản dịch Truyền thống
14
Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện.
15
Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thi ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả;