Phi-líp 4:13 - Bản dịch Truyền thống
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.