Phi-líp 3:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.