Phi-líp 3:7 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.