Phi-líp 3:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Duy Chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.