Phi-líp 2:8 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.