Phi-líp 2:7 - Bản dịch Truyền thống
chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;