Phi-líp 2:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,