Phi-líp 2:5 - Bản dịch Truyền thống
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,