Phi-líp 2:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.