Phi-líp 2:14-15 - Bản dịch Truyền thống
14
Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,
15
hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;