Phi-líp 2:14 - Bản dịch Truyền thống
Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,