Phi-líp 2:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,