Phi-líp 2:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.