Phi-líp 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.