Phi-líp 1:5 - Bản dịch Truyền thống
vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành;