Phi-líp 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở,