Phi-líp 1:3 - Bản dịch Truyền thống
Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi,