Phi-líp 1:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi,