Phi-líp 1:23 - Bản dịch Truyền thống
Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn;