Phi-líp 1:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!