Phục truyền 8:4 - Bản dịch Truyền thống
Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên.