Phục truyền 6:4-6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
4
Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
5
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
6
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi;